Tag Archives: شرط استخدام

80 کارگر در محیطی پر از آرامش مشغول به تولید کیف هایی با دوخت تروتمیز هستند، کارگاهی که قوانین جالبی برای استخدام کارگر دارد.  در بازار سراجها برادران سلیمی را به انصاف و مردمداری میشناسند.آنهایی که مویشان را در این صنف و راسته سفید کردهاند دستهای کارکرده این برادرها را گواه میگیرند و میگویند سلیمیها […]